Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler

Vilkår for formidlingsaftale eller rekrutteringsopgave:

✯ ✯ ✯

Formidlingsaftale eller rekrutteringsopgave indgås på følgende vilkår:

Formidlingsopgave – vilkår:

Hvis der er egnede kandidater i PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings database allerede og forudsat, at kandidaterne måtte være indstillet på en samtale og evt. jobskifte, vil formidlingen af egnet og kvalificeret kandidat udgøre en såkaldt formidlingsaftale.

 • Opgaven løses som udgangspunkt via selectionsmetoden og således, at kandidaten skal findes i PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings egen database samt PBO Juridisk Vikar Rekrutterings omfattende relevante netværk.
 • Værktøjer: PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings egen database, erhvervsrelevant netværk, sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook, telefonmøder og korrespondance.

Rekrutteringsopgave, herunder rekrutteringsindlæg – vilkår:

De fleste af PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings rekrutteringsopgaver løses uden rekrutteringsindlæg via de kandidater, der allerede i forvejen er i eksisterende database. Findes kandidaten ikke allerede i kandidatbasen, headhuntes ved hjælp af virksomhedens omfattende netværk, hvoraf langt størstedelen er i brancherne: advokatbranchen, mæglerbranchen, ejendomsadministration, forsikringsbranchen, revisionsbranchen og et stort netværk af PA/ executive assistents og direktionssekretærer.

I den forbindelse tilbydes en service i form af rekrutteringsindlæg og stillingsopslag via LinkedIn og Facebook, som er en meget effektiv tilgang til at få henvendelser fra egnede kandidater – enten ved PBO Juridisk Vikar & Rekruttering’ mellemkomst eller ved direkte henvendelser til virksomheden.

Udgangspunktet er, at virksomheden fremstår anonymt, så virksomheden ikke drukner i ikke relevante henvendelser og ansøgninger. Kandidaterne formidles videre til virksomheden via PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings mellemkomst, når screeningsprocessen er gennemført, og det er vurderet, hvorvidt kandidatens kompetencer er relevante i forhold til virksomhedens behov og den konkrete opgave.

Virksomheden vil således ikke modtage uopfordrede henvendelser, men alene umiddelbart egnede kandidater og altid alene efter aftale med virksomheden.

Rekrutteringsopgave:

 • Rekrutteringsindlæg
 • Headhunting med opsøgende henvendelser til potentielle kandidater udenfor egen database
 • Opfølgende interviews for kompetenceafklaring efter gennemgang af ansøgning og CV
 • Værktøjer: Headhunting/ recruiting primært ved hjælp af Social Media Rekrutterings- strategi (SMRS), herunder inddragelse af medarbejderne i brugervirksomhedernes sociale netværk, PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings egen database, erhvervsrelevant netværk, sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook samt telefoninterviews, møder og korrespondance.

✯ ✯ ✯

Såvel formidlingsopgaven som rekrutteringsopgaven kræver en række informationer fra virksomheden, førend opgaven kan påbegyndes. Der vil blive udarbejdet udkast til virksomhedens godkendelse, inden indlægget kan udgives.

Til brug for hhv. formidlingsaftale og rekrutteringsaftale vil følgende oplysninger være en forudsætning:

 • specialer/ arbejdsområder
 • kompetencer – fagligt og personligt
 • hvilket IT-system, sekretæren skal arbejde i
 • fuldtid/ deltid + arbejdstider (overordnet betragtet)
 • løn
 • bonusordninger/ personalegoder/ pensionsordninger/ sundhedsforsikring/ andet?
 • mulighed for hjemmearbejdsplads x-antal dage i ugen/ måneden

Medmindre andet er specifikt aftalt, indgår virksomheden selv aftale med de kandidater, virksomheden finder relevante, herunder mødeindkaldelser m.v.

Er virksomheden under udførelse af arbejdet nødsaget til at ændre instrukserne med hensyn kompetencer, ansættelsesvilkår m.v., skal PBO Juridisk Vikar & Rekruttering underrettes herom.

Forretningsbetingelser kan indhentes på pbo@juridisk-vikar.dk

 

Samtykke fra kandidaterne:

De kandidater, PBO Juridisk Vikar & Rekruttering formidler videre til virksomheden, har indgået aftaler på følgende forudsætninger og med skriftligt samtidigt samtykke fra kandidaterne:

 • Når CV og ansøgning fremsendes, meddeles samtidigt tilsagn om, at CV’et må opbevares og gemmes, indtil kandidaten opfordrer mig til at slette.
 • CV og ansøgning fremsendes aldrig til potentiel arbejdsgiver uden forudgående aftale med kandidaten.
 • PBO Juridisk Vikar & Rekruttering henviser aldrig potentielle arbejdsgivere til at kontakte kandidaten uden forudgående aftale med denne.
 • Kandidatens CV og ansøgning ligger ikke offentligt tilgængeligt i PBO Juridisk Vikar & Rekruttering, alene på virksomhedens PC, som databehandleren er den eneste, der har adgang til.
 • CV og ansøgning skrives ikke ud i PBO Juridisk Vikar & Rekruttering og er alene en digital fil.
 • Der noteres ingen personfølsomme oplysninger. Der er således ikke noget fysisk arkiv over kandidater, men alene en digital baseret database.
 • CV og ansøgning behandles selvsagt fortroligt.

Virksomheden vil således først kende til identiteten på kandidaten, når kandidaten udtrykkeligt har meddelt tilsagn om, at CV m.v. må fremsendes til virksomheden. Hvor virksomheden fremstår anonymt, indhentes særskilt tilsagn.

Aftaler om møder, telefonopkald fra virksomhed til kandidat skal varsles overfor kandidaten via PBO Juridisk Vikar & Rekruttering, inden der rettes henvendelse fra virksomhedens side.

Medmindre andet er særskilt aftalt, meddeler PBO Juridisk Vikar & Rekruttering kandidaterne, hvorvidt de har kvalificeret sig til samtale 1.

Medmindre andet er særskilt aftalt, meddeler PBO Juridisk Vikar & Rekruttering kandidaterne begrundede afslag efter information afgivet fra virksomheden til PBO Juridisk Vikar & Rekruttering.

Det er en naturlig forudsætning, at alle kandidater modtager behørig tilbagemelding på deres henvendelser til PBO Juridisk Vikar og Rekruttering, hvorfor dette vilkår er ufravigeligt.

Aftales det særskilt, at virksomheden selv meddeler afslag, indsættes PBO Juridisk Vikar & Rekruttering c.c.

Persondataloven:

Forholdet mellem PBO Juridisk Vikar & Rekruttering og virksomheden for så vidt angår opfyldelse af persondatalovgivning reguleres i databehandleraftale, bilag 1, der fremsendes senest samtidigt med forretningsbetingelser og opgavebekræftelse.

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering