Pia Bolander Olsen
Pia Bolander Olsen
Indehaver | Recruiter | Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler

Dine fordele

Fordelene for advokatvirksomheden, der står over for et praktisk, økonomisk og logistisk dilemma, er følgende:

HR- og ledelsesovervejelser – generelt

¶  eventuelle overvejelser om yderligere ansættelse af personale kan med rettidig omhu udskydes

¶  advokatvirksomheden kan med fordel vurdere, om der reelt er et behov for yderligere ansættelse, eller om løsningen evt. kunne være at antage kvalificeret vikarbistand i de perioder, hvor der er spidsbelastninger

¶  advokatvirksomheden kan danne sig et realistisk cost/benefit indblik i, hvorvidt der er økonomisk gevinst forbundet med hhv. kortvarige effektive vikariater ctr. fastansættelse – altså om tidspunktet er kommet til at udvide den faste stab

En midlertidig ansættelse af kvalificeret vikarbistand inden for en lang række juridiske områder giver herudover advokatvirksomheden frihed og tid til at udvikle virksomheden,

¶  herunder efteruddanne

¶  aflaste

¶  eller midlertidigt udvide den eksisterende stab

og det uden, at tiltagene er ensbetydende med et flaskehalsproblem rent produktionsmæssigt og heraf afledt årsag til bl.a. dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress og øget sygefravær.

Personalepleje

Signalværdien i forhold til det ansatte personale bør heller ikke underkendes.

Velovervejet ansættelse af akut og kvalificeret vikar er en uvurderlig øjeblikkelig anerkendelse af travlhed ud over det sædvanlige på advokatkontoret.

Vilje og handlekraft fra ledelsens side med henblik på at afvikle en oparbejdet ”pukkel” professionelt, effektivt, uden gene og ekstraarbejde forbundet hermed for den eksisterende stab og uden administrativt besvær = personalepleje med omtanke.

Juridisk overvågning samt systemhåndtering; ”Din digitale sagsbehandler”

¶  advokatvirksomheden kan via eget system “holde øje med”, at sagsbehandlingen af vikaren udføres forsvarligt, rettidigt og kvalificeret

¶  advokatvirksomheden kan følge med i sagerne via den digitale sagsmappe, systemets fremnoteringssystem, time-/ sagsregistreringen, log-on tidspunkter, fristopfølgninger, vikarens opfølgning på tilgået mailkorrespondance m.v. fuldstændig, som sad vikaren fysisk i advokatvirksomheden

¶  klienter og sagens parter modtager korrespondance afsendt fra advokatvirksomhedens mail og med advokatvirksomhedens logo og brevskabelon m.v. således, at der ikke opstår forvirring og tvivlsspørgsmål hos klienten eller øvrige modtagere

¶  vikaren modtager og besvarer kvalificeret alle telefoniske henvendelser i de sager, det er overladt til vikaren at varetage i vikariatet. Opkaldene omstilles via receptionen eller de øvrige kollegaer til vikarens eget telefonnummer, og således frigøres der flere ressourcer til de kollegaer, der befinder sig fysisk i advokatvirksomheden

Overlad det administrative papirarbejde til PBO Juridisk Vikar ApS

Ovennævnte er enkelt og uden bureaukrati for advokatvirksomheden, da PBO Juridisk Vikar ApS udarbejder aftalegrundlaget til advokatfirmaets godkendelse og underskrift sammen med virksomhedens generelle forretningsbetingelser.

Der er ingen kontraktlig aftale mellem vikaren og advokatvirksomheden.

Aftalen indgås mellem advokatvirksomheden som “Brugervirksomhed” og PBO Juridisk Vikar- og Rekruttering ApS.

Vikaren har indgået ansættelseskontrakt med PBO Juridisk Vikar- og Rekruttering ApS, der fastlægger generelle rettigheder og pligter for den ansatte vikar. PBO Juridisk Vikar- og Rekruttering ApS betaler løn, pension og alle øvrige pligtige sociale ydelser til undertegnede samt afregner skat.

Økonomi og forpligtelser

Med kvalificeret advokatsekretærbistand på vikarbasis har virksomheden ingen udgifter til kurser, ferier, sygedagpenge, barnets sygedage, pensionsordninger m.v.

Virksomheden betaler således kun for den effektive tid, der er brug for og aftalt indledningsvist og kun i de perioder, advokatvirksomheden har brug for bistanden.

***

Det er en naturlig forudsætning, at vores samarbejde er baseret på gensidig tillid og respekt for arbejdsgange og virksomhedskultur i advokatvirksomheden.

Jeg er garant for:

Kvalificeret og selvstændig advokatsekretærbistand inden for:

 • fast ejendom
 • personskaderet/ erstatningsret
 • dødsbobehandling
 • mortifikationssager
 • tinglysning af kreditorbeskyttelse efter Rpl. § 513 samt andre relevante tinglysningsekspeditioner

Derudover tilbyder jeg erfaren hjælp inden for følgende områder:

 • retssagsbehandling
 • testamenter
 • ægtepagter
 • samejeoverenskomster

Andre områder jeg har været i berøring med:

 • familieret
 • tvangsauktioner
 • ansættelsesret
 • lejeret
 • udlændingeret
 • insolvensret m.fl.
 • sædvanlig sagsekspedition, herunder friststyring, kalenderstyring, telefonpasning m.v.

Vi aflaster advokatvirksomheder i travle perioder!

Fast ejendom ✯ Personskaderet ✯ Dødsbobehandling

Kontakt PBO Juridisk Vikar & Rekruttering